Anthophyta – Wikipedia tiếng Việt


Anthophyta hay anthophyte là tên gọi được coi là dành cho một nhánh bao gồm các loài thực vật mang các cấu trúc sinh sản tương tự như hoa. Nhóm này theo truyền thống bao gồm thực vật hạt kín - là các loài thực vật có hoa còn sinh tồn hiện nay - cũng như các nhóm được coi là có quan hệ họ hàng gần theo các đặc điểm hình thái bên ngoài như bộ Dây gắm (Gnetales) cùng bộ đã tuyệt chủng là bộ Á tuế (Bennettitales)[1].

Tuy nhiên, các nghiên cứu hình thái học chi tiết cùng các nghiên cứu phân tử lại chỉ ra rằng nhóm Anthophyta trên thực tế là không đơn ngành.[2] Điều này cũng phù hợp với các dữ liệu của đồng hồ phân tử khi cho rằng thực vật hạt kín đã rẽ nhánh ra khỏi thực vật hạt trần vào khoảng 300 triệu năm trước (Ma), vào khoảng đầu kỷ Permi.[3]Quan điểm truyền thống
Quan điểm hiện đại
Cây phát sinh loài của anthophyta và thực vật hạt trần, theo Crepet W.L.[2]
0 comments: