Manchester (định hướng) – Wikipedia tiếng Việt


Manchester là thành phố ở Anh, nó cũng có thể chỉ:Canada:


 • Manchester, một khu phố ở Calgary, Alberta

Jamaica:


Mỹ:


 • Manchester, California (một làng gần Point Arena, California)

 • Manchester, Connecticut

 • Manchester, Georgia

 • Manchester, Illinois

 • Manchester, Indiana

 • Manchester, Iowa

 • Manchester, Kansas

 • Manchester, Kentucky

 • Manchester, Maine

 • Manchester, Maryland

 • Manchester, Massachusetts

 • Manchester, Michigan

 • Manchester, Minnesota

 • Manchester, Missouri

 • Manchester, New Hampshire

 • Manchester, New Jersey

 • Manchester, New York

 • Manchester, Ohio

 • Manchester, Oklahoma

 • Manchester, Pennsylvania

 • Manchester (Pittsburgh), một khu phố Pittsburgh, Pennsylvania

 • Manchester, South Dakota

 • Manchester, Tennessee

 • Texas

 • Manchester, Vermont

 • Manchester, Virginia (extinct independent city, now part of Richmond)

 • Manchester, Washington

 • Manchester, Green Lake County, Wisconsin

 • Manchester, Jackson County, Wisconsin


0 comments: