Dương Xuân – Wikipedia tiếng Việt


Quảng Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Lịch sử • Chính trị • Kinh tế
Quảng Châu
Bạch Vân  • Hải Châu  • Hoa Đô  • Hoàng Phố  • Lệ Loan  • La Cương  • Phiên Ngung  • Thiên Hà  • Việt Tú  • Nam Sa  • Tòng Hóa  • Tăng Thành
Guangdong Province flag replacement - Simplified Chinese.svg
Quảng Đông tại Trung Quốc

Châu Giang tân thành thương vụ khu
Thâm Quyến
Bảo An  • Phúc Điền  • Long Cương  • La Hồ  • Nam Sơn  • Diêm Điền  • Đại Bằng tân khu  • Quang Minh tân khu  • Long Hoa tân khu  • Bình Sơn tân khu
Châu Hải
Đẩu Môn  • Kim Loan  • Hương Châu
Sán Đầu
Triều Nam  • Triều Dương  • Trừng Hải  • Hào Giang  • Kim Bình  • Long Hồ  • Nam Áo
Thiều Quan
Khúc Giang  • Vũ Giang  • Trinh Giang  • Lạc Xương  • Nam Hùng  • Nhân Hóa  • Thủy Hưng  • Ông Nguyên  • Tân Phong  • Nhũ Nguyên
Phật Sơn
Thiền Thành  • Cao Minh  • Nam Hải  • Tam Thủy  • Thuận Đức
Giang Môn
Tân La  • Giang Hải  • Bồng Giang  • Tân Hội  • Ân Bình  • Hạc Sơn  • Khai Bình  • Đài Sơn
Trạm Giang
Xích Khảm  • Ma Chương  • Pha Đầu  •  • Hà Sơn  • Lôi Châu  • Liêm Giang  • Ngô Xuyên  • Toại Khê  • Từ Văn
Triệu Khánh
Đỉnh Hồ  • Đoan Châu  • Cao Yếu  • Tứ Hội  • Đức Khánh  • Phong Khai  • Quảng Ninh  • Hoài Tập
Huệ Châu
Huệ Thành  • Huệ Dương  • Bác La  • Huệ Đông  • Long Môn
Mai Châu
Mai Giang • Mai Huyện  • Hưng Ninh  • Đại Bộ  • Phong Thuận  • Tiêu Lĩnh  • Bình Viễn  • Ngũ Hoa
Sán Vĩ
Thành  • Lục Phong  • Hải Phong  • Lục Hà
Hà Nguyên
Nguyên Thành  • Hòa Bình  • Liên Bình  • Long Xuyên  • Đông Nguyên  • Tử Kim
Dương Giang
Giang Thành  • Dương Xuân  • Dương Đông  • Dương Tây
Thanh Viễn
Thanh Thành  • Thanh Tân  • Liên Châu  • Anh Đức  • Phật Cương  • Dương Sơn  • Liên Nam  • Liên Sơn
Đông Hoản

không có đơn vị cấp huyện

Trung Sơn

không có đơn vị cấp huyện

Triều Châu
Tương Kiều  • Triều An  • Nhiêu Bình • Phong Khê
Yết Dương
Dong Thành  • Yết Đông  • Phổ Ninh  • Huệ Lai  • Yết Tây
Vân Phù
Vân Thành  • La Định  • Tân Hưng  • Úc Nam  • Vân An
Xem thêm: Danh sách các đơn vị cấp huyện Quảng Đông

0 comments: