Bình Xuân, Gò Công – Wikipedia tiếng Việt


Bình Xuân là một xã thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.


 • Bình Xuân có 2.786,41 ha diện tích tự nhiên và 18...... người.

Mục lục


 • 1 Vị trí địa lý

 • 2 Lịch sử
  • 2.1 Bình Xuân, huyện Gò Công

  • 2.2 Bình Xuân, huyện Gò Công Đông

  • 2.3 Bình Xuân, thị xã Gò Công


 • 3 Chú thích
Địa giới hành chính xã Bình Xuân:


 • Đông giáp xã Tân Trung;

 • Tây giáp xã Bình Phú;

 • Nam giáp xã Long Chánh;

 • Bắc giáp xã Bình Đông.

Bình Xuân, huyện Gò Công[sửa | sửa mã nguồn]


Bình Xuân thuộc huyện Gò Công từ ngày 26 tháng 03 năm 1977[1] đến ngày 13 tháng 04 năm 1979[2].


 • Quyết định số 77-CP[1] ngày 26 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công, huyện lị của huyện Gò Công.

Bình Xuân, huyện Gò Công Đông[sửa | sửa mã nguồn]


Bình Xuân thuộc huyện Gò Công Đông từ ngày 13 tháng 04 năm 1979[2] đến ngày 21 tháng 01 năm 2008[3].


 • Quyết định số 155-CP[2] ngày 13 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, xã Bình Xuân thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Bình Xuân, thị xã Gò Công[sửa | sửa mã nguồn]


Bình Xuân thuộc thị xã Gò Công từ ngày 21 tháng 01 năm 2008[3] đến nay.


 • Nghị định 09/2008/NĐ-CP[3] ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc nhập xã Thành Công thuộc huyện Gò Công Tây và xã Bình Xuân thuộc huyện Gò Công Đông thành xã có tên Bình Xuân chuyển về thị xã Gò Công quản lý.


 1. ^ a ă http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-77-CP-chuyen-thi-xa-Go-Cong-tinh-Tien-Giang-thanh-thi-tran-Go-Cong-huyen-Go-Cong-cung-tinh/57971/noi-dung.aspx Quyết định 77-CP năm 1977 về việc chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công thuộc huyện Gò Công cùng tỉnh do Hội đồng Chính phủ ban hành

 2. ^ a ă â http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-155-CP-chia-huyen-Go-Cong-tinh-Tien-Giang-thanh-huyen-Go-Cong-Dong-Go-Cong-Tay/57943/noi-dung.aspx Quyết định 155-CP năm 1979 về việc chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây do Hội đồng Chính phủ ban hành

 3. ^ a ă â http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Go-Cong-Dong-Tay-de-mo-rong-thi-xa-Go-Cong-thanh-lap-huyen-Tan-Phu-Dong-tinh-Tien-Giang/62099/thuoc-tinh.aspx Nghị định 09/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang0 comments: